emg košice.skpreklady košice emg

Toto sú naše firemné zásady:

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za špičkovú kvalitu poskytovaných služieb, ako hlavného obchodného nástroja a nástroja na udržanie spokojnosti klientov. Z tohto dôvodu vyhlasujeme, že politiku kvality jazykových služieb považujeme za kľúčový marketingový produkt a jadro podnikateľskej filozofie firmy


Sme si plne vedomí, že kvalitu služieb určuje sústavné dodržiavanie a prekračovanie interných časových, profesionálnych a technických štandardov prevádzky jazykových služieb, čomu podriaďujeme svoje postupy.


Sme si vedomí skutočnosti, že reálnym hodnotením o kvalite poskytovaných služieb je pretrvávajúca a lojálna, spokojná a rozširujúca sa klientela, čomu sa zaväzujeme venovať maximálnu pozornosť. Úspech klienta je úspechom poskytovania služieb a prevádzky jazykových služieb E.M.G.

Kontrole dodržiavania týchto štandardov venujeme neustálu pozornosť, pretože sú priamo spojené s úrovňou spokojnosti zákazníka s kvalitou služieb. Udržiavanie a zlepšovanie kvality, spokojnosti klientov je stálou prioritou firmy
.

Venujeme neustálu pozornosť komunikácii s klientom o jeho potrebách, požiadavkách a úrovni poskytovaných služieb, a o ich potrebe rozvoja, aby sa týmto prakticky napĺňala, vykonávala a neustále zlepšovala politika kvality firmy.

Systematicky a cielene sledujeme technický vývoj a prispôsobujeme, zapracovávame, ako aj predbiehame dosiahnuté technické štandardy na trhu jazykových služieb
.

Dbáme na kvalitu služieb, ktorá je naším základným pilierom a venujeme pozornosť všetkým námietkam, ktorých príčiny analyzujeme a prijímame bezodkladné nápravné opatrenia na ich okamžitú elimináciu.

O našej spoločnosti

Zabezpečujeme PREKLADY, ÚRADNÉ PREKLADY, SIMULTÁNNE TLMOČENIE a iné

Firma E.M.G. vznikla v Košiciach v roku 1990 a od 27. marca 2008 sme E.M.G. Košice, s.r.o. Sídlime v Košiciach na ulici Južná trieda č. 93.

Oblasti, v ktorých poskytujeme preklady a tlmočenie sú napríklad : strojárstvo, energetika, ekonomika, medicína, právo, textilný priemysel, drevársky priemysel, hutníctvo, elektrotechnika, výpočtová technika, spoločenské oblasti a pod. ako aj filmové scenáre, lokalizácia software resp.každý iný druh z činností, ktoré si vyžadujú pohotový a kvalitný jazykový servis.

Jazykové služby firmy E.M.G. Košice, s.r.o. je odpoveďou na požiadavku trhu, ktorá je markantná hlavne po príchode viacerých zahraničných investorov na Slovensko, vznikla ako dôsledok intenzívnych obchodných, priemyselných, spoločenských a osobných vzťahov so zahraničím ako aj na vstup Slovenskej republiky do EÚ, čo sa ukázalo a ukazuje pri dlhodobej spolupráci s významnými slovenskými firmami a to aj pri ich vstupe na zahraničný trh ako aj spolupráca so zahraničnými firmami prichádzajúcimi na Slovensko.

Kapacitne disponujeme prekladateľmi v prepočítanom stave cca. 30 - 40 prekladateľov, čo je celkovo fyzicky cca. 200 prekladateľov, ktorí sú odborne pripravovaní, hodnotení v rámci uplatňovania systému riadenia kvality a to trvale. Jednotliví prekladatelia sú rozdelení do skupín, podľa odvetví, ktoré sú im profesionálne blízke a ovládajú grafické spracovanie textov na úrovni, ktorá má výsledok profesionálnu kvalitu prekladov nielen obsahovo, ale aj spracovaním.

Cieľom našej práce je poskytovať komplexné jazykové služby a uspokojiť zákazníkov podľa požiadaviek, ktoré sú pre nich dôležité - zabezpečenie služieb v takom jazyku, rozsahu, čase a kvalite v akých tieto požadujú.

Spolupráca so zahraničnými firmami a firmami so zahraničnou spoluúčasťou pre nás znamená prácu v systéme riadenia kvality ISO 9001:2000, pre ktorý sme certifikovaní a ktorý je dominantným prvkom v našej činnosti. Hodnota našej firmy tkvie v ľuďoch, v ich schopnostiach, návykoch, zručnostiach a v ich vzdelaní, ktoré budeme dlhodobo podporovať a neustále zvyšovať jeho úroveň systémovým prístupom.

Naša firma vám zabezpečí preklady technických dokumentácií k významným investičným akciám u nás i v zahraničí. Poskytujeme preklady noriem, potrebných pre udeľovanie licencií pre našu klientelu, prekladáme colné, úradné a osobné doklady potrebné pre vycestovanie do cudziny, v prípade potreby overené súdnymi tlmočníkmi v daných jazykoch.

Naša firma poskytuje nadštandardné komplexné jazykové služby v segmente hlavných svetových jazykov (štandardné služby a certifikované služby) a štandardné služby v segmente definovaných jazykov.

Za samozrejmosť považujeme dodržiavanie a zaručenie etického princípu a prísnej sebadisciplíny pri styku s dôvernými, služobnými a súkromnými prekladanými údajmi zákazníkov.
Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za špičkovú kvalitu poskytovaných služieb, ako hlavného obchodného nástroja a nástroja na udržanie spokojnosti klientovČo Vám ponúkame naviac, čo Vám neponúkajú iní

Čo môžete ušetriť? Čas a peniaze !

Rýchlosť

v prípade potreby obratom

Kvalita

trvalo sledovaná v rámci štandardizovaných postupov podľa STN EN ISO 9001:2009 Zobraziť certifkát s cieľom jej trvalého zvyšovania - kvalitu - vykonávanú podľa normy STN EN 15038 Zobraziť certifkát

Vysoká odbornosť, erudovanosť

všetci prekladatelia a tlmočníci majú zaručenú vysokú a neustále zvyšovanú odbornosť (vysokoškolské vzdelanie, výber a kontrola ako aj špeciálne kurzy a preškolenie)

Dokonalé technické zázemie

prekladatelia disponujú najmodernejším technickým a softwarovým vybavením

Spoľahlivosť

každá objednávka je centrálne evidovaná a priebežne kontrolovaná v dispečerskom systéme a následne je archivovaná najmenej 1 rok ak nie je vaším želaním dlhšia doba archivácie

Flexibilitu

vieme sa rýchlo a bez problémov prispôsobiť Vašim individuálnym požiadavkám pri zachovaní kvalitatívnych parametrov a záruk s cieľom stať sa spoľahlivým článkom fungovania Vašej firmy podľa jej osobitých potrieb firmy a managmentu

Úspora času a nákladov

úspora času a nákladov - pri vysoko výkonnom jazykovom servise

emg

PREKLADY


ÚRADNÉ PREKLADY


SIMULTÁNNE TLMOČENIE


KONZEKUTÍVNE TLMOČENIE


KOREKTÚRY PREKLADOV


OSTANÉ JAZYKOVÉ SLUŽBY


OSTANÉ JAZYKOVÉ SLUŽBY


Odborné v oblastiach

• právo - rozhodnutia, zmluvy, zákony • poľnohospodárstvo • beletria, film • ekonómia - účtovné podklady, bankuvé dokumenty, audity, analýzy • medicína • biológia • chémia • potravinárstvo • plynárenstvo • energia • ostatné podľa potreby


Technické v oblastiach

• strojárstvo, • elektrotechnika • hydraulika • klimatizačná technika • energetika • meracia a regulačná technika • automobilový priemysel • informačné a komunikačné technológie • softvér pre počítače, • telekomunikačná technika • hutníctvo • zdravotná technika • atď.


Grafické spracovanie

• podľa dohody so zákazníkom (aj v špeciálnych programoch) • pokiaľ je to možné, jazyková mutácia zodpovedá predlohe

Zaujali vás naše služby? Kontaktujte nás
Neváhajte nás kontaktovať

E.M.G. jazykové služby Košice

Podklady na preklad je možné doručiť osobne alebo poštou na horeuvedenú adresu.V prípade dodatočných otázok alebo cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať či už telefonicky alebo cez kontaktný formulár.


Meno a Priezvisko

Váš e-mail

Váš telefón

Predmet správy


Správa


Kontaktné informácie

E.M.G. Košice, s.r.o.
Južná trieda 93
040 01 Košice

Kontaktná osoba:
Schwarcová Katarína

Cenník Vám zašleme na vyžiadanie telefonicky alebo na e-mailovej adrese: emg@dodo.sk

E-mail:
emg@dodo.sk
emg@emg-kosice.sk
emg-kosice@emg-kosice.sk

Tel kontakt:
+421 55 6250115

Mobil:
+421 903650160© 1992-2024 EMG jazykové služby Košice všetky práva vyhradené | O tento web sa stará domarstudio