E.M.G.
Južná trieda 93/303
040 01 KOŠICE


Podklady na preklad je možné doručiť osobne alebo poštou na horeuvedenú adresu.

Kontaktná osoba: Marcinová Danka

e-mail:   emg@dodo.sk | emg@emg-kosice.sk | emg-kosice@emg-kosice.sk

fax:       +421 55 6782709

telefón: +421 55 6780159
            +421 55 6250115

mobil:   +421 903650160

www:    http://www.emg-kosice.sk

Cenník Vám zašleme na vyžiadanie telefonicky alebo na e-mailovej adrese:
emg@dodo.sk


Všeobecné podmienky prekladov / tlmočenia:

Ďalšie ustanovenia:

  • Náklady na cestovné, stravné, ubytovanie a ostatné náklady spojené s výkonom tlmočníka, hradí dodávateľ
  • Na rozsiahle zákazky tlmočníckych výkonov v tuzemsku a v zahraničí, je možné uzatvoriť zmluvu s cenami pre konkrétnu zákazku
  • Prípadné reklamácie sa uplatňujú v priebehu doby splatnosti
  • Objednávateľ sa zaväzuje dodávať podklady v čitateľnej a zrozumiteľnej forme, v programoch bežne používaných, pokiaľ nie je dohodnuté inak
  • Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne platné pravidlá a zvyklosti pre tento druh poskytovaných služieb, predovšetkým diskrétnosť, mlčanlivosť o obsahu a druhu predmetu služby, archiváciu prekladov podľa kódov a iné podľa vzájomnej dohody.